24 lượt xem

[Share ] Trọn bộ biểu mẫu Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (mới nhất)

Tính đến thời điểm hiện tại, Thư Ký Luật đã cập nhật đầy đủ các biểu mẫu phục vụ cho việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Quý thành viên có thể xem và tải các biểu mẫu tại bài viết dưới đây.

Danh mục biểu mẫu Quyết toàn thuế thu nhập doanh nghiệp

STT

Tên biểu mẫu

Mã biểu mẫu

Văn bản đính kèm

1.

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Tờ khai 03/TNDN

 

Thông tư 151/2014/TT-BTC

2.

Báo cáo tài chính năm

 

2.1.

Bảng cân đối kế toán năm của doanh nghiệp hoạt động liên tục

Mẫu số B 01-DN

 

Thông tư 200/2014/TT-BTC

2.2.

Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục

Mẫu số B 01/CDHĐ-DNKLT

 

2.3.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm

 

Mẫu số B 02-DN

 

2.4.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm (phương pháp trực tiếp)

Mẫu số B 03-DN

 

2.5.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm (phương pháp gián tiếp)

 

Mẫu số B 03-DN

 

2.6.

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp hoạt động liên tục

 

Mẫu số B 09-DN

 

2.7.

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục

Mẫu số B 09/CDHĐ-DNKLT

 

2.8.

Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng đầy đủ)

Mẫu số B 01a-DN

 

2.9.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (dạng đầy đủ)

Mẫu số B 02a-DN

 

2.10.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng đầy đủ) theo phương pháp trực tiếp

Mẫu số B 03a-DN

 

2.11.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng đầy đủ) theo phương pháp gián tiếp

Mẫu số B 03a-DN

 

2.12.

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc

 

 

Mẫu số B 09a-DN

 

2.13.

Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng tóm lược)

 

Mẫu số B 01b-DN

 

2.14.

Báo cáo kết qủa hoạt động kinh doanh giữa niên độ (dạng tóm lược)

 

Mẫu số B 02b-DN

 

2.15.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng tóm lược)

Mẫu số B 03b-DN

 

3.

Phụ lục có thể phát sinh tùy theo tình hình thực tế

 

3.1.

Bảng cân đối số phát sinh tài khoản

Mẫu số S04-DNN

Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

3.2.

Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dành cho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ

Mẫu số 03-1A/TNDN

 

Thông tư 156/2013/TT-BTC

3.3.

Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dành cho người nộp thuế thuộc các ngành ngân hàng, tín dụng

 

Mẫu số 03-1B/TNDN

3.4.

Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dành cho người nộp thuế là Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Mẫu số 03-1C/TNDN

3.5.

Phụ lục chuyển lỗ

Mẫu số 03–2/TNDN

 

4.

Phụ lục về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

 

4.1.

Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm, dự án đầu tư mới và dự án đầu tư đặc biệt quan trọng

 

Mẫu số 03-3A/TNDN

 

Thông tư 156/2013/TT-BTC

4.2.

Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất (Dự án đầu tư mở rộng)

Mẫu số 03-3B/TNDN

4.3.

Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số, hoặc DN hoạt độg sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ

Mẫu số 03-3C/TNDN

5.

Phụ lục số thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế

Mẫu số 03-4/TNDN

Thông tư 156/2013/TT-BTC

6.

Phụ lục thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

 

Mẫu số 03-5/TNDN

Thông tư 151/2014/TT-BTC

7.

Phụ lục báo cáo, trích lập, sử dụng và điều chỉnh quỹ khoa học và công nghệ

Mẫu số 02

 

Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC

8.

Phụ lục thông tin về giao dịch liên kết

Mẫu số 01

Nghị định 20/2017/NĐ-CP

9.

Phụ lục tính nộp thuế TNDN của DN có các đơn vị sản xuất hạch toán phụ thuộc

Mẫu số 03-8/TNDN

Thông tư 156/2013/TT-BTC

10.

Phụ lục báo cáo trích lập và sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường

Phụ lục số 01

Thông tư 86/2016/TT-BTC

Đang tải bình luận,....